RODO

Ochrona danych osobowych w Villa Development
V.D. Management sp. z o.o. spółka komandytowa
 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Niniejszym przedstawiamy informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

 1. Dane o Administratorze
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VILLA DEVELOPMENT V. D. Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) , przy ul. Kościuszki 14 lok. U-18

 2. Kontakt z Administratorem
  Korespondencja listowana:
  VILLA DEVELOPMENT V. D. Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  ul. Kościuszki 14 lok. U-18
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  Korespondencja mailowa:
  uzupełnić mail

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. przygotowywanie wyceny, oferty
  2. zawieranie i realizowania umów
  3. zamówienia i współpraca z Kontrahentami (dostawcami, współpracownikami)
  4. wystawiania faktur oraz sporządzania dokumentacji księgowej
  5. obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego
  6. prowadzenie rekrutacji
  7. do celów marketingowych jeśli wyrazili Państwo na to zgodę
  8. prowadzenie korespondencji
  9. do celów archiwalnych
  10. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. art.  6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych
  2. art.  6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. do celów podatkowych
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.:   dochodzenia roszczeń przez nas lub podmioty którym powierzamy dane

 5. Odbiorcy danych osobowych
  Przekazanie danych osobowych jest realizowane jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  1. Administrator korzysta z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym może ujawnić przetwarzane dane osobowe. Są to następujące grupy odbiorców:
   - firmy informatyczne/serwisujące - obsługa prawna i Notarialna - zarządcy nieruchomości - podmioty świadczące usługi teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu - osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
  2. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

 6. Czas przechowywania danych
  1. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu terminu roszczeń wynikających z umów lub zleceń.
  2. Dane osobowe zebrane w związku z rekrutacją będą przechowywane przez czas 6 miesięcy od zakończonej rekrutacji w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  3. Dane osobowe zebrane do celów marketingowych będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

 7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
  Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przeniesienia danych.

 8. Informacje końcowe
   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
Villa Development
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 14 lok. U-18
Adres do korespondencji:
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 14 lok. U-18
Biura Sprzedaży Mieszkań
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 14 lok. U-18
ul. Wesoła 1C
tel.: +48 25 758 87 44
tel: +48 888 804 904 lub +48 604 462 404
email: mieszkania@villadevelopment.pl