Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

 1. ADMINISTRATOR – oznacza VD Villa Development Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14 lok U-18, NIP: 822-238-70-96, REGON: 389016726, KRS: 0000902280, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. COOKIES ZEWNĘTRZNE – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. SERWIS – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie animativ.pl.
 6. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. Przeglądarka Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  2. Przeglądarka Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. Przeglądarka Mozilla FireFox – http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  4. Przeglądarka Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  5. Przeglądarka Opera – http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

RODO

Ochrona danych osobowych w Villa Development
V.D. Management sp. z o.o. spółka komandytowa
 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Niniejszym przedstawiamy informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

 1. Dane o Administratorze
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VD Villa Development Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) , przy ul. Kościuszki 14 lok. U-18
 2. Kontakt z Administratorem
  Korespondencja listowana:
  VD Villa Development Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 14 lok. U-18
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  Korespondencja mailowa:
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. przygotowywanie wyceny, oferty
  2. zawieranie i realizowania umów
  3. zamówienia i współpraca z Kontrahentami (dostawcami, współpracownikami)
  4. wystawiania faktur oraz sporządzania dokumentacji księgowej
  5. obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego
  6. prowadzenie rekrutacji
  7. do celów marketingowych jeśli wyrazili Państwo na to zgodę
  8. prowadzenie korespondencji
  9. do celów archiwalnych
  10. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. art.  6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych
  2. art.  6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. do celów podatkowych
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.:   dochodzenia roszczeń przez nas lub podmioty którym powierzamy dane
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Przekazanie danych osobowych jest realizowane jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  1. Administrator korzysta z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym może ujawnić przetwarzane dane osobowe. Są to następujące grupy odbiorców:
   – firmy informatyczne/serwisujące – obsługa prawna i Notarialna – zarządcy nieruchomości – podmioty świadczące usługi teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu – osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
  2. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.
 6. Czas przechowywania danych
  1. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu terminu roszczeń wynikających z umów lub zleceń.
  2. Dane osobowe zebrane w związku z rekrutacją będą przechowywane przez czas 6 miesięcy od zakończonej rekrutacji w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  3. Dane osobowe zebrane do celów marketingowych będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
 7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
  Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przeniesienia danych.
 8. Informacje końcowe
   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany